2. Tra cứu hồ sơ đã tiếp nhận từ DVC một cửa điện tử Tỉnh

Lưu ý:

  • Hồ sơ từ DVC một cửa điện tử Tỉnh sẽ tự động đồng bộ hoặc nhấn nút đồng bộ trạng thái và kết quả hồ sơ sang bên DVC BTXH.

​​⭐Bước 1: Tại màn hình phân hệ đăng ký, anh/chị chọn Tra cứu hồ sơ.

Bước 2: Tại màn tra cứu hồ sơ, anh/chị lọc các trường thông tin mong muốn, tại mục chọn -Chọn phương thực nộp hồ sơ-, chọn Dịch vụ công một cửa điện tử của tỉnh.

-> Danh sách hồ sơ từ dịch vụ công một cửa điện tử tỉnh xuất hiện.

Last updated