4.3 Lập danh sách chi trả cho 2 tháng liên tiếp

VIDEO HƯỚNG DẪN :

Cách 1: Sử dụng chức năng Điều chỉnh kỳ truy lĩnh để cập nhật số tiền chưa trả cho cả 02 tháng cùng mang sang một tháng thứ 3 kế tiếp.

Bước 1: Anh/chị tiến hành lập danh sách chi trả cho tháng thứ nhất (Ví dụ: 01/2024)

Bước 2: Anh/chị chuyển sang màn hình Chốt kỳ chi trả, tìm kiếm danh sách chi trả của tháng 01/2024 vừa lập, chọn vào biểu tượng ô Sửa để điều chỉnh lại kỳ truy lĩnh.

Bước 3: Anh/ chị tích chọn vào ô Sửa kỳ truy lĩnh và nhập thông tin kỳ tháng thứ ba (03/2024)mà anh chị muốn đưa số tiền chưa trả để được mang sang tiếp ở tháng này; sau đó nhấn Lưu lại.

Bước 4: Anh/chị thực hiện chốt kỳ chi trả của tháng 01/2024 vừa lập mà chưa cần cập nhật trạng thái chi trả cho kỳ này.

Bước 5: Tiếp tục lập danh sách chi trả cho tháng thứ hai (02/2024) và chốt lại kỳ chi trả. Ở tháng này, anh/chị không cần điều chỉnh lại kỳ, do kỳ tháng 02/2024 hệ thống đã mặc định tự động gối sang tháng 03/2024 kế tiếp

Bước 6: Sau khi đã có bảng quyết toán chi trả cho đối tượng, anh/chị mở khóa kỳcập nhật trạng thái chi trả lần lượt cho 2 tháng (01/2024, 02/2024) và chốt lại kỳ chi trả cho hai tháng đó như bình thường.

Bước 7: Sau đó, anh/chị tiến hành lập danh sách chi trả cho tháng thứ ba (03/2024) thì các đối tượng chưa chi trả của hai tháng trên (01/2024, 02/2024) sẽ cùng được mang sang tháng thứ ba (03/2024) và hiển thị ở cột TTMS.

LƯU Ý: Cách sửa kỳ truy lĩnh này chỉ áp dụng được trong trường hợp, danh sách chi trả 2 tháng được lập độc lập, cập nhật cùng 1 trạng thái chi trả, không có đối tượng Chưa trả nào gối sang tháng thứ 2.

Cách 2: Lập 2 tháng chi trả gộp chung vào cùng một Danh sách chi trả.

Bước 1: Anh/chị lập danh sách chi trả cho tháng thứ nhất (Ví dụ Tháng 01/2024)

Bước 2: Cập nhật toàn bộ trạng thái chi trả là Chưa trả để số tiền chi trả tháng 01/2024 sẽ được chuyển sang Tháng trước mang sang của tháng thứ hai (Tháng 02/2024).

Bước 3: Chốt kỳ chi trả cho tháng 01 vừa lập.

Bước 4: Lập danh sách chi trả cho tháng thứ 2 (02/2024) cần lập.

DS chi trả tháng 01/2024 đã được cập nhật trạng thái Chưa trả trước đó, lúc này, số tiền chi trả của toàn bộ tháng 01/2024 đã vào luôn danh sách chi trả tháng thứ hai (02/2024) và hiển thị ở cột TTMS.

Như vậy, anh/chị sẽ có được danh sách chi trả của hai tháng gộp chung vào một danh sách (02/2024).

Bước 5: Nhận bảng quyết toán chi trả, anh chị chỉ cần tiến hành cập nhật trạng thái chi trả cho đối tượng ở danh sách chi tháng thứ hai ( 02/2024) và chốt lại kỳ chi trả là hoàn tất chốt chi trả cho các đối tượng của cả 2 tháng.

Last updated