Links

6. Thiết lập ngày nghỉ

Các anh/chị có thể tùy biến và thiết lập tại địa phương.
-> Để thiết lập được, anh/chị truy cập vào Thiết lập ngày nghỉ